Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti VRÁŤ MA, s.r.o.

so sídlom Poľná 4, Senec 903 01, IČO: 47 908 483

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100475/BTieto obchodné podmienky platia pre poskytovanie tovarov na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa.

Tieto obchodné podmienky sú kompletné spolu s prílohami:

Príloha č. 1 - Poučenie o odstúpení od zmluvy

Príloha č. 2 - Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Vymedzenie pojmov

 Klient

Spotrebiteľ - osoba, ktorá je zaregistrovaná u Poskytovateľa, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom https://vratma.sk/e-shop/ (webové sídlo poskytovateľa), a to vyplnením a odoslaním príslušného registračného formulára, pričom klient je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje, a/alebo cez https://vratma.sk/moj-ucet/

Proces registrácie Klienta, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov Klienta je chránené a zabezpečené prostredníctvom SSL certifikátu. Tento zabezpečuje, že osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Klienta na stránke Poskytovateľa.


 Označovač

Tovar s individuálnym identifikačným číslom (ID) a QR ID kódom zakúpený cez webové sídlo poskytovateľa ako prívesok, nálepka alebo v inej podobe ponúkanej poskytovateľom, ktorý bude pevne (nie však neoddeliteľne) spojený v predmetom vo vlastníctve alebo držbe klienta.

Označovač je aktívnym nositeľom informácií o poskytovateľovi a jeho platnosť je časovo obmedzená. 

Podmienkou toho, aby prostredníctvom označovača bol stratený predmet vrátený klientovi je, aby bol tento aktívny (platný), t.j. aby mal klient splnené všetky svoje povinnosti voči poskytovateľovi vrátane úhrady všetkých potrebných poplatkov. 


 Ponuka

Konkrétna ponuka služby; ponuka je prezentovaná najmä prostredníctvom webového sídla poskytovateľa, pričom obsahuje najmä identifikačné údaje poskytovateľa, popis a opis samotného plnenia, jeho cenu, ako aj ďalšie podmienky jej využitia


 Poskytovateľ

Spoločnosť VRÁŤ MA, s.r.o., so sídlom Poľná 4, Senec 903 01, IČO: 47 908 483, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100475/B 


 Predĺženie služby

Po vypršaní platnosti služby je možné túto predĺžiť na žiadosť klienta, a to prostredníctvom webového sídla poskytovateľa a po uhradení príslušného poplatku


 Služba

Činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný klientovi poskytovateľom, plnenia, spočívajúci v podpore identifikácie a vrátenia stratených predmetov označených tzv. označovačom, tovarom, ponúkaným poskytovateľom ako súčasť služby


 Spotrebiteľ

Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania


 Spotrebiteľská zmluva

Každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára poskytovateľ so spotrebiteľom


 Uzavretie zmluvy

Výsledok prejavenia súhlasnej vôle klienta a poskytovateľa s podmienkami zmluvy. Uzavretie zmluvy predpokladá ponuku (objednávku) klienta, z ktorej vyplýva jeho vôľa byť ňou viazaný a jej akceptáciu (záväzné potvrdenie objednávky) poskytovateľom bez výhrad. 

Zmluva môže byť uzavretá aj v prospech tretej osoby, pričom táto je ňou viazaná okamihom, keď s ňou prejaví súhlas. Pokiaľ tretia osoba nedá súhlas alebo súhlas odoprie, platí zmluva len medzi tými, ktorí ju uzavreli


 Účet

Aktívny účet vytvorený na stránkach poskytovateľa zabezpečený heslom, ktoré je známe iba klientovi, kde klient vyplní všetky povinné náležitosti potrebné na vytvorenie účtu, za účelom objednávania Predmetov kúpy, aktivácie služby a kontaktu v prípade straty. Správne vyplnenie údajov v Účte je nevyhnutné pre poskytnutie Služby, vrátenie nájdeného predmetu, v prípade potreby ako aj doručenie Označovača Klientovi objednaného cez https://vratma.sk/e-shop/.


 Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa

Každá zmluva uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti poskytovateľa a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom poskytovateľa, alebo na ktorej uzavretie dal návrh poskytovateľovi spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom poskytovateľa alebo uzavretá v prevádzkových priestoroch poskytovateľa alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa poskytovateľom na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom poskytovateľa, alebo uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou


 Zmluva uzavretá na diaľkuZmluva dohodnutá a uzavretá medzi poskytovateľom a spotrebiteľom výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti poskytovateľa a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla poskytovateľa, elektronickej pošty, telefonicky atď.

Článok II

Základné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sú súčasťou zmluvy medzi poskytovateľom a klientom. V prípade, ak klientom je spotrebiteľ, zmluvné strany sú popri obchodných podmienkach viazané tiež ustanoveniami o spotrebiteľských zmluvách zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími jeho ustanoveniami (napr. zodpovednosť za vady predanej veci), zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok III

Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Objednávka predstavuje návrh klienta na uzavretie zmluvy. Podmienkou jej platnosti je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí/poskytnutie všetkých potrebných údajov vyžiadaných na tento účel poskytovateľom.
 2. Podmienkou realizácie objednávky je prvotná registrácia klienta a vytvorenie si účtu s pravdivými a úplnými údajmi, zabezpečené heslom. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných  údajov v účte klienta, najmä 
 • Identifikácia klienta, t.j. meno a priezvisko, adresa, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa)
 • Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
 • Množstvo objednávaného tovaru;
 • Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu uvedenú v učte ako Adresa doručenia);

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. 

3. Uskutočnením objednávky klient potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane podmienok reklamácie, a že s nimi súhlasí.

4. Zmluva sa považuje za uzavretú a nadobúda platnosť v okamihu prijatia objednávky poskytovateľom a účinnosť zaplatením ceny za objednané služby – uvedené bude potvrdené emailom poskytovateľa, a to na adresu uvedenú klientom v objednávke. Potvrdenie prijatia objednávky nie je potvrdením o úhrade objednaných služieb. Klient je povinný skontrolovať si správnosť údajov obsiahnutých v potvrdení objednávky a o prípadných nezrovnalostiach informovať bez zbytočného odkladu poskytovateľa.

5. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Článok IV

Charakter služby

 1. Služba Vratma.sk spočíva v podpore návratu označených predmetov aktívnym a platným označovačom, zakúpeným cez webové sídlo poskytovateľa pre prípad ich straty. Neoddeliteľnou súčasťou služby je povinnosť klienta zakúpiť si označovač, ktorý bude nositeľom informácie o poskytovateľovi a tým umožní a) nálezcovi strateného predmetu kontaktovať poskytovateľa za účelom nahlásenia nálezu a b) nálezcovi strateného predmetu kontaktovať klienta za účelom nahlásenia nálezu c) poskytovateľovi kontaktovať klienta za účelom vrátenia strateného predmetu.
 2. Každý označovač oprávňuje klienta na označenie jedného osobného predmetu podľa jeho výberu. Označovať je neprenosný.
 3. V prípade upovedomenia poskytovateľa o náleze zo strany tretej osoby (nálezcu) kontaktuje poskytovateľ klienta a označený predmet mu, v prípade, že sa tak klient rozhodne, zašle prostredníctvom kuriérskej služby - Direct Parcel Distribution SK s.r.o. na adresu uvedenú klientom; takto vzniknuté náklady hradí poskytovateľ. V prípade ak bude zásielka nedoručiteľná a bude vrátená poskytovateľovi (ak si ju klient neprevezme, adresát bude neznámy a pod.), označený predmet poskytovateľ uschová po dobu maximálne 30 dní. Po márnom uplynutí uvedenej lehoty je poskytovateľ oprávnený ohlásiť nález predmetu na polícii a za ďalšie nakladanie s označenými predmetmi nezodpovedá. Klient nemá v tomto prípade nárok na náhradu predmetu, na vydanie ďalšieho označovača alebo na akúkoľvek inú kompenzáciu. V prípade ak sa klient a poskytovateľ potom, čo bol prvý pokus o doručenie označeného predmetu neúspešný, dohodnú na opakovanom doručení, ako aj každé ďalšie doručenie v prípade opakovanej straty a následného plnenia poskytovateľom,  hradí tieto náklady v plnej miere klient.
 4. Poskytovateľ  nenesie zodpovednosť za stratu, zničenie, zneužitie, kopírovanie alebo poškodenie označeného predmetu, ku ktorému došlo pred jeho prevzatím od nálezcu a/alebo po odovzdaní klientovi. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek zásahy vykonané na označenom predmete nálezcom alebo treťou osobou.
 5. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie, kopírovanie, poškodenie alebo výmaz textového či iného obsahu vytvoreného klientom v sekcii “Moje Vráť ma! štítky” z databázy prevádzkovateľa za účelom doplnenia osobného odkazu nálezcovi, ku ktorému došlo neodborným zaobchádzaním, zneužitím prístupových údajov tretími stranami za účelom poškodiť daného klienta. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek takto vykonané zásahy a škody spôsobené treťou osobou.
 6. Klient môže pri nastavení osobného odkazu v QR ID formulári v poli “odkaz pre nálezcu” stanoviť, v prípade straty označeného predmetu, že jeho prípadnému nálezcovi poskytne finančnú odmenu (a v akej výške). Ak klient vyhlási, že nálezcovi označeného predmetu zaplatí odmenu, je týmto prísľubom viazaný. Bez ohľadu na uvedené berie klient na vedomie, že nálezca má v zmysle § 135 ods. 2 Občianskeho zákonníka právo na náhradu potrebných výdavkov a na nálezné, ktoré tvorí desať percent ceny nálezu a v prípade, ak si právo na nálezné nálezca uplatní, je povinný ho nálezcovi zaplatiť. Táto platba a vyrovnanie idú mimo kompetencií a služieb Poskytovateľa, vyriešia si to na priamo Nálezca a Klient.
 7. V prípade ak dôjde k strate označeného predmetu je klient oprávnený túto nahlásiť poskytovateľovi cez webové sídlo poskytovateľa v sekcii kontakt,  na https://www.facebook.com/vratma.sk/ alebo emailom na info@vratma.sk
 8. Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenie označovača v prípade jeho poškodenia mimo bežných užívateľských podmienok, jeho škrabania, prelepovania z jedného predmetu na druhý, hádzania a podobne. Trvácnosť predmetov a čitateľnosti údajov, najmä ID, QR ID, bola testovaná a koncipovaná v rámci každodenného používania na užívateľských predmetoch dennej spotreby. Klient nemá právo na náhradu škody, prípadne iného, nového,  označovača pokiaľ poskytovateľ posúdi, že toto poškodenie bolo úmyselné, prípadne spôsobené neprimeraným zaobchádzaním.
 9. Klient berie na vedomie, že označenie predmetu označovačom je základným predpokladom jeho vrátenia klientovi v prípade straty. Klient nemá nárok na vrátenie strateného predmetu z dôvodov ktoré neležia na strane poskytovateľa, t.j. najmä pokiaľ žiadna osoba nenahlási nález strateného predmetu alebo pokiaľ nie je možné z údajov z označovača identifikovať majiteľa (klienta).

Článok V

Aktivácia a predĺženie služby

 1. Služba je aktivovaná klientom v sekcií “ Moje Vráť ma! štítky “ vložením správneho aktivačného kódu v časti Aktivácia.. Od momentu zaplatenia objednávky je klientovi zaslaný potvrdzujúci email s aktivačným heslom napárovaným ku každému alfanumerickému kódu označovača, ktorý je obsahom danej objednávky.  Všetky inštrukcie sú doručené emailom, alebo priamo na adrese https://vratma.sk/activation/
 2. Trvanie služby je 1 rok od dátumu zaslania potvrdzujúceho emailu klientovi poskytovateľom.  Overenie platnosti a aktívnosti služby si môžete skontrolovať tu https://vratma.sk/moj-ucet/
 3. Trvanie zmluvy a vzťahu medzi stranami je dané termínmi platnosti trvania služby, aktívneho účtu a označovača, platnými a správnymi údajmi, v súlade so zákonmi a tu uvedenými právami a povinnosťami.
 4. Po uplynutí doby na ktorú bola služba dojednaná je možné túto predĺžiť a to prostredníctvom webového sídla poskytovateľa. Predĺženie služby je možné maximálne o 1 rok (365 po sebe idúcich dní), a to aj opakovane. O platnom predĺžení služby bude klient informovaný obdobne ako o uzavretí zmluvy.
 5. Klient berie na vedomie, že poskytovateľ je oprávnený zrušiť účet klienta v prípade dlhodobej nečinnosti v trvaní minimálne 6 mesiacov po uplynutí platnosti služby, alebo v prípade, že sa dozvie, že klient úmyselne uviedol nepravdivé informácie alebo v prípade podozrenia z páchania trestnej činnosti alebo v prípade ak zistí, že klient zneužíva službu na bezplatné zasielanie si predmetov a hlási ich ako falošnú stratu.

Článok VI

Odstúpenie od zmluvy, storno objednávky

 1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade dodatočnej nemožnosti poskytnutia objednaných služieb z dôvodov na strane tretích osôb, vrátane klienta. V prípade odstúpenia od zmluvy z uvedeného dôvodu vráti poskytovateľ klientovi cenu za služby, ako aj ďalšie poplatky, pokiaľ boli uhradené, a to spôsobom, na ktorom sa s klientom dohodne, alebo mu poskytne inú službu/služby v hodnote pôvodne objednanej služby. O zrušení služieb je poskytovateľ povinný klienta informovať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o dôvodoch na odstúpenie od zmluvy dozvie.
 2. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy tiež v prípade závažného porušenia povinností klienta, najmä povinnosti uhradiť cenu za objednané tovary a služby.
 3. Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, okrem ak skôr došlo k riadnemu poskytnutiu služby s výslovným predchádzajúcim súhlasom klienta o začatí poskytovania služby pred uvedenou lehotou, a to aj s dôsledkami vedúcimi k zániku možnosti odstúpenia od zmluvy. Takýto súhlas musí byť udelený na základe poučenia poskytovateľom. Vrátený tovar musí byť v takom prípade nepoškodený, kompletný a so všetkou príslušnou dokumentáciou.

Poučenie je súčasťou týchto obchodných podmienok ako jeho príloha č. 1.

Po uvedenom termíne je klient oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak napriek riadne uzavretej zmluve

 1. mu nebola poskytnutá služba alebo dodaný tovar , a to ani v lehote 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, resp. uskutočnenia úhrady za služby, resp. termínu, kedy malo byť podľa zmluvy plnené;
 2. došlo k inému závažnému porušeniu zmluvy zo strany poskytovateľa a náprava nebola vykonaná ani napriek klientovmu predchádzajúcemu upozorneniu a primeranej lehote ponechanej poskytovateľovi na tento účel.

Klient nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy po tom, čo došlo k zániku platnosti služby, pokiaľ nie je v obchodných podmienkach výslovne uvedené inak.

 1. Klient je oprávnený od zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach a to prostredníctvom formuláru, ktorý je k dispozícii na webovom sídle poskytovateľa.

Formulár je súčasťou týchto obchodných podmienok ako jeho príloha č. 2.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom na to určeného elektronického formulára sa poskytovateľ zaväzuje odoslať klientovi e-mailové potvrdenie o obdržaní riadne a úplne vyplneného formulára ihneď po jeho prijatí.

5. Odstúpením od zmluvy zaniká možnosť klienta uplatniť si nárok na plnenie zo služby, t.j. predovšetkým nárok na nahlásenie nájdeného predmetu, označeného označovačom, po tom, čo dôjde k jeho strate klientom. Klient je po odstúpení od zmluvy povinný vrátiť označovať poskytovateľovi, pokiaľ mu už bol odovzdaný. 

6. V prípade vrátenia peňažného plnenia klientovi využije poskytovateľ prednostne spôsob, ktorý pri úhrade za služby použil klient, pokiaľ tomu nebránia závažné okolnosti alebo pokiaľ sa poskytovateľ a klient nedohodnú inak.

7. V prípade vrátenia označovača, ktorý už bol používaný (nalepený, inštalovaný), je klient povinný zaplatiť poplatok poskytovateľovi 30% z ceny označovača. V prípade vrátenia zrejme poškodeného označovača zodpovedá klient podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za vady.

8. Poskytovateľ nie je povinný vrátiť klientovi peňažné plnenie pred tým, ako mu je označovač doručený. Poplatok podľa predchádzajúceho odseku je oprávnený započítať voči pohľadávke klienta na vrátenie peňažného plnenia zo strany poskytovateľa.

9. Náklady na vrátenie tovaru znáša klient v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, nemal vady, nebol poškodený alebo nefunkčný a klient nenahlásil oprávnenú reklamáciu.

10. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok poskytovateľ nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady klienta naspäť. 

Článok VII

Cenové a platobné podmienky

 1. Cena tovarov a služieb je uvedená ako súčasť konkrétnej ponuky na webovom sídle poskytovateľa; cena je tiež obsiahnutá v elektronickej objednávke alebo oznámená telefonicky pri telefonickej objednávke. Cena je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty (pokiaľ sa aplikuje).
 2. Cena tovarov a služieb môže byť uhradená iba spôsobmi, ktoré sú uvedené na webovom sídle poskytovateľa; Iné spôsoby úhrady sú možné iba po dohode s poskytovateľom. 
 3. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom poskytovateľ vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
 4. PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je klientovi zaslaný tovar doručovateľom alebo predĺženie platnosti služby po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet 24pay;
 5. PLATBA KARTOU CEZ INTERNET: Po dokončení objednávky bude klient automaticky presmerovaný na platobnú stránku banky. Platobné údaje potrebné k realizácii platby zadáva Klient priamo na podstránke banky, Poskytovateľ s údajmi o platobnej karte neprichádza do kontaktu.

Úhradou sa rozumie moment pripísania platby na príslušný bankový účet 24pay.

6. Aktivácia označovača a priradenie jedinečného ID, QR ID ku konkrétnemu klientovi je možná len po vykonaní úplnej úhrady. V prípade, ak poskytovateľ umožnil priradenie označovača ku konkrétnemu predmetu vopred, t.j. pred vykonaním úhrady, vyhradzuje si právo toto priradenie kedykoľvek obmedziť až do vykonania úhrady.

Článok VIII

Poštovné a balné, dodacie podmienky

 

 1. Poskytovateľ si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.
 2. Výška poštovného za prvé doručenie zásielky v hodnote do 19,9 EUR je účtovaná vo výške 3,9 EUR (platí len pre dodanie v rámci územia Slovenskej republiky). V prípade opakovaného pokusu o doručenie, ako aj v prípade dohody s klientom o inom spôsobe doručenia, doručenia do zahraničia a i. si poskytovateľ účtuje plnú sumu.
 3. Dodávky označovačov budú podľa dostupnosti a prevádzkových možností poskytovateľa expedované v čo najkratšom termíne; v prípade tovaru skladom obvykle do (5) pracovných dní, v prípade tovaru, ktorý nie je skladom obvykle maximálne do 30 kalendárnych dní odo dňa zavretia zmluvy a uskutočnenia úhrady, ak nie je stanovené inak. Pre vybrané tovary poskytovateľ špecifikuje možný dátum dodania priamo na stránke vybraného tovaru. Klient berie na vedomie, že pri plnení zmluvných záväzkov poskytovateľa majú uvedené dodacie termíny orientačný  charakter. V prípade, ak poskytovateľ nemôže dodať objednaný tovar v prezentovanej lehote, je o tom povinný bezodkladne informovať klienta. Ak Poskytovateľ nedodá tovar ani v dodatočnej lehote dohodnutej s klientom, klient má právo odstúpiť od zmluvy a poskytovateľ je povinný do 14 dní vrátiť uhradenú cenu klientovi. V prípade, ak klient nesúhlasí s neskorším dodaním tovaru, t.j. nedohodne sa s poskytovateľom na náhradnej lehote, je oprávnený odstúpiť od zmluvy bezodkladne po tom, čo ho poskytovateľ informuje o nemožnosti dodať tovar v pôvodne uvádzanom termíne. V prípade, ak klient od zmluvy neodstúpi, ani sa inak nevyjadrí platí, že termín na dodanie tovaru sa predĺži o čas, uvedený poskytovateľom.
 4. Tovar je dodávaný prostredníctvom doručovateľa - Slovenskej pošty - Listová zásielka 1. triedy, respektíve kuriérskou službou priamo do rúk klienta. Preprava tovaru sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok doručovateľa.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na klienta jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny, podľa toho čo nastane neskôr.
 6. Odovzdanie tovaru Klientovi je možné, len ak tento zaplatí kúpnu cenu a poštovné  za dodaný tovar, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva zo zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
 7. Klient je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí. V prípade evidentného poškodenia obalu je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a klient je povinný o tom bezodkladne informovať poskytovateľa. Ak klient tovar prevezme aj napriek poškodeniu obalu prípadne jeho obsahu ktorú sú evidentné už pri prevzatí, poskytovateľ má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.
 8. Klient je povinný bez zbytočného odkladu po obdržaní tovaru skontrolovať obsah zásielky a v prípade, ak sa dodaný tovar nezhoduje s objednaným tovarom, je povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa; poskytovateľ má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.
 9. Komunikácia medzi Klientom a Poskytovateľom prebieha prednostne prostredníctvom e-mailu označenom zmluvnými stranami pri potvrdení objednávky za účelom urýchlenia komunikácie a vybavenia veci.
 10. Tovar je možný nechať doručiť na adresu v Slovenskej republike. Dodanie tovaru do zahraničia je možné len na základe dohody klienta a poskytovateľa o cene za poštovné a príp. ďalších dodacích podmienok. Uvedené náklady znáša v celom rozsahu klient.

Článok IX

Ochrana osobných údajov

 

 1. Uskutočnením objednávky dáva klient poskytovateľovi výslovný súhlas s aplikáciou obchodných podmienok a zároveň/a tým so spracovaním osobných údajov o klientovi, ktoré tento poskytol, a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov.
 2. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, sú získavané na dobrovoľnej báze a výlučne na účel uvedený v zmluve a obchodných podmienkach, pričom poskytovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý zabraňuje ich neoprávnenému sprístupneniu tretím osobám, a ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli osobné údaje zhromaždené. 
 3. Osobné a fakturačné údaje, potrebné pre komunikáciu s klientom budú použité výhradne pre účely objednávkového systému, pre účely interných rozborov a analýz, slúžiacich k vyhodnoteniu systému. Kontaktné údaje klientov slúžia predovšetkým na zabezpečenie plnenia záväzkov poskytovateľa zo zmluvy, ako aj na informovanie klientov o budúcich ponukách a akciách, pokiaľ s tým títo vyjadrili svoj súhlas.
 4. Klient v pozícii dotknutej osoby má právo požadovať opravy a úpravy  osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo požadovať ich zničenie alebo vymazanie z databáz poskytovateľa, najskôr však potom, čo došlo k zániku platnosti služby. Prednostne je však na Klientovi aby si údaje aktualizoval vo svojom účte v sekcii Môj účet.
 5. Uzavretá zmluva je poskytovateľom archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch, vedúcich k uzavretiu zmluvy, sú viditeľné z procesu objednávania a klient má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.
 6. Spracovanie osobných údajov o tretích osobách, ktoré nie sú klientmi, avšak poskytnutie týchto osobných údajov je potrebné pre účely uzavretia zmluvy a plnenia podľa nej, je možné len s písomným súhlasom týchto tretích osôb.
 7. Stránky poskytovateľa môžu obsahovať odkazy na iné stránky a poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah týchto stránok a za služby, ponúkané na týchto stránkach. Klient je oboznámený s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže klient jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať. Údaje sú tiež využívané pre účely zberu dát Google analytics aby sme Klientom mohli ponúknuť kvalitnejšie služby na mieru.

Článok X

Autorský obsah a licencie

 1. Poskytovateľ umožňuje uživateľom, t.j. klientovi a nálezcovi komunikovať priamo prostredníctvom elektronického formulára s názvom Vráť ma! QR ID formulár.
  • klient má právomoc zanechať v poli na to určenom odkaz pre nálezcu za účelom zrýchleného procesu vrátenia nálezcu nálezcom
  • klient má právomoc rozhodnúť sa, či zverejní svoje kontaktné informácie zaškrtnutím poľa verejný profil
  • nálezca odovzdáva svoje osobné údaje a informácie o náleze dobrovoľne za účelom následného spracovania týchto informácii prevádzkovateľom
 2. Vráť ma! QR ID formulár je určený výhradne za účelom poskytnutia možnosti klientovi vyjadriť sa a zdieľať obsah, ktorý považuje za dôležitý, ale nie na úkor bezpečnosti a/alebo integrity komunity Vráť ma! Klient preto týmto prejavuje súhlas s podmienkami užívania  Produktov poskytovateľa v zmysle zákona a dobrých mravov.

Naše Produkty nesmie klient používať tak, aby :

 • Porušovali  stanovené podmienky a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na používanie Vráť ma! QR ID formuláru
 • Zdieľali obsah, ktorý je nezákonný, zavádzajúci, diskriminačný alebo podvodný
 • Porušovali práva tretích strán vrátane práv duševného vlastníctva v zmysle autorského zákona
 • Poškodzovali infraštruktúru nahrávaním vírusov alebo škodlivého kódu ani čohokoľvek, čo by mohlo zakázať, preťažiť alebo narušiť správne fungovanie alebo vzhľad našich stránok
 • Pristupovali k údajom z našich stránok alebo ich zhromažďovali pomocou automatizovaných prostriedkov (bez nášho predchádzajúceho súhlasu) alebo sa pokúšali získať prístup k údajom, ku ktorým nemá klient povolenie.

Prevádzkovateľ má právo odstrániť alebo zablokovať obsah, ktorý je v rozpore s týmito ustanoveniami. V prípade, ak dôjde k opätovnému porušeniu stanovených pravidiel používania klientom môže prevádzkovateľ odstrániť alebo obmedziť klientovi prístup k obsahu, službám alebo informáciám, ak dôjde k zisteniu, že je to primerane potrebné na zabránenie alebo zmiernenie nepriaznivých právnych dopadov na prevádzkovateľa.

V rámci podpory žiadaného rozvoja Vráť ma! komunity prevádzkovateľ odporúča, aby používatelia nahlásili obsah alebo správanie, ktoré porušuje vaše práva (vrátane práv duševného vlastníctva) alebo podmienky a zásady prevádzky služby Vráť ma!

3. Pre bezproblémové sprostredkovanie služby Vráť ma! potrebuje prevádzkovateľ od užívateľov ( klient aj nálezca ) nasledujúce povolenia:

 • Povolenie na použitie obsahu, ktorý užívatelia vytvoria a zdieľajú: obsah, ktorý je zdieľaný písomnou formou alebo nahrávaný, napríklad fotografie alebo videá, a ktorý môže byť chránený zákonmi podliehajúcim ochrane duševné vlastníctva
 • Povolenie nakladať s vlastníctvom práva duševného vlastníctva (napríklad autorské práva alebo ochranné známky) na akýkoľvek obsah, ktorý klient vytvorí a zdieľa vo svojom Vráť ma! QR ID formulári  a ďalších produktoch spoločnosti Vráť ma s.r.o., ktoré sa pri prevádzke používajú. 

4. Nič z vyššie uvedeného nezabavuje uživateľov práva na vlastný obsah. Svoj obsah môžu zdieľať s kýmkoľvek iným a kdekoľvek.

5. Týmto dotknuté strany, t.j. klient aj nálezca výslovne udeľujú spoločnosti Vráť ma s.r.o. bezvýhradné, prenosné, prevoditeľné, bezodplatné právo na používanie takto vytvoreného obsahu. (známe ako „licencia“). Toto slúži výhradne na účely poskytovania a zlepšovania našich Produktov a služieb, ako sú opísané vyššie.

6. Všetky licencie a nároky z nich plynúce zanikajú dňom ukončenia platnosti obchodno - právneho vzťahu medzi zmluvnými stranami v zmysle tejto Zmluvy.

Článok XI

Výmena / Reklamácia

 1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služba bude poskytnutá spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov. Akékoľvek vadné plnenie je klient oprávnený reklamovať spôsobom uvedeným v tých obchodných podmienkach.
 2. Predpokladom pre uskutočnenie reklamácie je platná a účinná zmluva medzi klientom a poskytovateľom. Reklamáciu objednaných služieb je klient oprávnený uplatniť u zodpovednej osoby Poskytovateľa, písomne – na adrese Poľná 4, Senec 903 01, Slovenská republiky, elektronicky – na e-mailovej adrese info@vratma.sk, prostredníctvom formuláru na webovom sídle poskytovateľa.
 3. V reklamácii klient uvedie najmä identifikáciu - označenie  služby, označenie ponuky alebo služby, ktorej sa týkala, a podrobne opíše povahu vytýkanej vady. Klient je oprávnený uviesť tiež ďalšie údaje, ktoré pomôžu prešetreniu jeho reklamácie, ako aj ním preferovaný spôsob vybavenia reklamácie.
 4. Klient je povinný služby reklamovať bezprostredne po dodaní chybného plnenia. Na vady, na ktoré klient neupozorní ani do 14 dní odo dňa, kedy ich mohol identifikovať, nie je poskytovateľ povinný prihliadnuť a klient stráca nárok na opravu, resp. kompenzáciu.
 5. Možnosť reklamácie sa nevzťahuje na služby, ktoré neboli riadne objednané, zaplatené a/alebo rezervované.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu svojej ponuky. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V takomto prípade poskytovateľ bude okamžite kontaktovať Klienta za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade ak klient s novou ponukou nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s podmienkami týchto obchodných podmienok, a to do 14 dní odo dňa kedy sa o nemožnosti realizácie pôvodnej objednávky dozvedel.
 7. Objednávky sú pre poskytovateľa nezáväzné až do okamihu ich potvrdenia poskytovateľom. Z uskutočnenej objednávky nevyplýva klientovi nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo z prevádzkových či iných objektívnych dôvodov alebo dôvodov na strane konečného poskytovateľa služby ponuku zrušiť alebo upraviť. Pokiaľ sa tak stane do času potvrdenia objednávky, na pôvodnú objednávku sa neprihliada.
 8. Poskytovateľ nezodpovedá za konanie klienta, ktoré viedlo k tomu, že služby nemohli byť riadne poskytnuté.
 9. V prípade, ak bude poskytnutie objednanej služby zrušené v dôsledku zásahu vyššej moci, neovplyvniteľným zo strany poskytovateľa alebo tretej osoby (najmä prírodné katastrofy, rozhodnutie orgánu verejnej moci, a pod.) nemá klient nárok na kompenzáciu.
 10. V prípade, ak bude poskytnutie objednanej služby znemožnené z dôvodov na strane klienta, klient nemá nárok na kompenzáciu; ide najmä o dôsledky toho, že klient pri registrácii, resp. objednávke, nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne, zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa jeho prístupové heslo dostalo do rúk nepovolaných osôb bez zavinenia poskytovateľa. V prípade, ak bude poskytnutie služby odopreté alebo prerušené z dôvodov na strane poskytovateľa, je klient oprávnený reklamovať vadu poskytnutej služby do 14 dní odo dňa, kedy mali byť služby poskytnuté.
 11. Poskytovateľ prešetrí obsah reklamácie pokiaľ možno bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa obdržania reklamácie; o prijatí reklamácie vydá klientovi potvrdenie. Následne je o výsledku vybavenia reklamácie, ako aj o prípadných možnostiach kompenzácie, povinný bezodkladne informovať klienta.
 12. V prípade uznania reklamácie, pokiaľ nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, má klient prioritne právo na bezodkladné odstránenie vady formou poskytnutia nového tovaru alebo nápravy poskytnutia služby. Pokiaľ toto nie je objektívne možné, alebo pokiaľ sa poskytovateľ s klientom tak dohodnú, je možná výmena tovaru za iný podľa aktuálnej ponuky poskytovateľa s tým, že dôjde k doplateniu alebo vráteniu finančného rozdielu medzi cenou pôvodne zakúpeného a nového tovaru. V prípade opakovanej odôvodnenej reklamácie, a tiež v prípadoch, kedy sa tak poskytovateľ s klientom výslovne dohodne, je klient oprávnený od zmluvy s poskytovateľom odstúpiť a požadovať vrátenie ceny služby a/alebo tovaru, ako aj všetkých súvisiacich úhrad a poplatkov.
 13. Záručná lehota na tovar je 24 mesiacov a na jeho reklamáciu sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto článku obchodných podmienok ako aj ustanovenia § 622 a 623 Obchodného zákonníka.
 14. Pre úspešnú reklamáciu je nevyhnutné riadiť sa týmito obchodnými podmienkami. V prípade oprávnenej reklamácie, a pokiaľ jej výsledkom je vrátenie peňažných prostriedkov klientovi, využije poskytovateľ prednostne spôsob, ktorý pri úhrade za služby použil klient, pokiaľ tomu nebránia závažné okolnosti alebo pokiaľ sa poskytovateľ a klient nedohodnú inak.

Článok XII

Záverečné ustanovenia 

 1. Právne vzťahy klienta a poskytovateľa sa riadia právom Slovenskej republiky.
 2. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie obchodných podmienok alebo zmluvy stane neplatným alebo nevymáhateľným, neovplyvní to platnosť ostatných ich ustanovení.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky; tieto sú pre klientov účinné od okamihu ich zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. Klienti, s ktorými už poskytovateľ uzatvoril zmluvu, avšak ktorí ešte nevyužili plnenie podľa nej sú oprávnení vyjadriť bez zbytočného odkladu svoj nesúhlas s novým znením obchodných podmienok, pokiaľ zároveň dôjde k vypovedaniu zmluvy s okamžitou platnosťou; klient má v takom prípade nárok na vrátenie všetkých dovtedy poskytnutých plnení. Zmena obchodných podmienok nadobudne účinnosť dňom uvedeným v obchodných podmienkach, pokiaľ klient zmluvu nevypovie, alebo pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodnú inak.
 4. Uskutočnením objednávky klient bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok, vrátane všetkých podmienok týkajúcich sa ceny, poštovného, a pod., ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.
 5. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu https://vratma.sk/e-shop/.

VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na https://vratma.sk/e-shop/. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená umiestnením na https://vratma.sk/e-shop/.

 1. Orgánom dozoru nad činnosťou spoločnosti VRÁŤ MA, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom: Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
 2. Obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 01.10.2020